Dne 25. junija 2012 je izšla v Uradnem listu Evropske unije  External link opens in new tab or windowUredba (EU) št. 528/2012  (BPR) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, ki je začela veljati 17. julija 2012. Uporabljati se je začela 1. septembra 2013, s prehodnim obdobjem za določene ukrepe.


Uredba se spreminja in dopolnjuje - External link opens in new tab or windowpovezava na ECHA.
 
Uredba ureja dajanje v promet in uporabo biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali in materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, z delovanjem aktivnih snovi v biocidnem proizvodu. Njen namen je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU, hkrati pa zagotoviti visoko raven zaščite ljudi in okolja.

 

Uredba zamenjuje Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet.

 

Vsi biocidni proizvodi, ki se dajejo v promet morajo biti predhodno odobreni s strani pristojnih organov, bodisi v posamezni državi članici EU, kjer se lahko na podlagi medsebojnega priznavanja odobravajo v drugih državah članicah, bodisi se izda dovoljenje na ravni Unije. BPR harmonizira enotni trg, poenostavlja postopke odobritve aktivnih snovi ter uvaja časovne okvire za njihovo ocenjevanje, pripravo mnenj in sprejem odločitev. Prav tako spodbuja zmanjšanje poskusov na živalih z obvezno izmenjavo podatkov in uporabo alternativnih metod testiranja.

 

IT platformo predstavlja uporaba Registra biocidnih proizvodov  (R4BP). R4BP se  uporablja za oddajo prijav, izmenjavo podatkov in informacij med tožečo stranko, ECHA, pristojnimi organi držav članic in Evropske komisije. R4BP služi tudi izmenjavi informacij javnosti.


Biocidni proizvodi so kemijske snovi ali zmesi, mikroorganizmi, glive ali virusi namenjeni, da se z njimi kemično ali biološko zatira, odvrača, naredi neškodljivo ali kako drugače prepreči delovanje škodljivega organizma. Biocidne proizvode uvrščamo v 23 različnih vrst.  To so na primer dezinfekcijska sredstva, sredstva za konzerviranje proizvodov in materialov, sredstva za zaščito lesa, rodenticidi (sredstva za zatiranje miši in podgan…). Vse vrste so navedene vExternal link opens in new tab or window BPR.

External link opens in new tab or window

Pomembno je, da je biocidni proizvod v Sloveniji priglašen. Prodaja biocidnega proizvoda brez ustreznega dovoljenja ni dovoljena. Kakšni so postopki za to, pa si oglejte na  strani External link opens in new tab or windowUrada za kemikalije. Z novo Uredbo (EU) št. 528/2012 se bo povečalo število možnih postopkov registracij, podjetja se bodo lahko odločala za nacionalne postopke ali pa za eno registracijo pri ECHI, ki bo veljala za vse države EU.

S 1. 9. 2015 si morate za nove ali za že priglašene biocidne proizvode priskrbeti izjavo iz 95. člena BPR. 95. člen določa, da morajo do 1. septembra 2015 vsi proizvajalci oz. uvozniki aktivnih snovi v biocidnih proizvodih Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) predložiti dosje aktivne snovi ali izjavo o dostopnosti podatkov. Po pregledu in odobritvi dokumentacije ECHA proizvajalce aktivnih snovi oz. uvoznike uvrsti na seznam iz 95. člena BPR. Seznam se redno dopolnjuje in je dostopen na External link opens in new tab or windowspletnem naslovu ECHE.

Od vaših dobaviteljev biocidnih proizvodov morate pridobiti ustrezne izjave. External link opens in new tab or windowVzorci so dostopni na strani Urada za kemikalije.
External link opens in new tab or window
Inšpektorji so tisti, ki bodo preverjali ustreznost vaših dobaviteljev in dokumentacije. Sedaj je skrajni čas za posodobitev vloge za priglasitev biocidnega proizvoda.  Vso dokumentacijo vam pripravimo strokovno in v najkrajšem možnem času. Zagotovite si, da lahko  vaš biocidni proizvod  ostane na prodajnih policah tudi po obisku inšpektorja.